Horizontalno bušenje do VII kategorije - U zemlji i kamenu


Radovi podrazumevaju bušenja u kategorizaciji terena do VII kategorije i do prečnika 800mm. Podbušivanja se mogu vršiti pravolinijski i krivolinijski maksimalne dužine do 300 metara i dubine do 25 metara.

Podbušivanja se mogu vršiti:

  • Ispod korita reka;
  • Ispod objekata;
  • Ispod mostova, i ostalih objekata niskogradnje (pruge, autoputevi, platoi...);